Ajuntament de LLiça d'Amunt

Sou a:

Inici

>>

Informació de la seu

>>

Verificació de certificats de la seu

Informació de la seu electrònica

Verificació de certificats de la Seu

La identificació de la seu electrònica es realitza mitjançant un sistema de signatura electrònica basat en un certificat de dispositiu segur. Aquest certificat identifica el domini de la seu electrònica (https://seuelectronica.llicamunt.cat)

Certificats de dispositiu utilitzats i relació d'adreces electròniques d’accés als serveis

Web de Lliçà d'Amunt
URL: https://llicamunt.cat
Emès per a: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Emès per: USERTrust RSA Certification Authority
Tipus certificat:


Seu Electrònica
URL: https://seuelectronica.llicamunt.cat
Emès per a: Ajuntament de Lliçà d’Amunt
Emès per:
Tipus certificat: Certificat de dispositiu segur (CDS-1)


Gestió Tributaria
URL: http://orgt.diba.cat/cat/municipi.asp?cdclie=106&municipi=1
Emès per a: Organisme de gestió tributària
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Seu de nivell alt (CDS-1)


Factura Electrònica
URL: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=101
Emès per a: Sociedad de explotación de redes electrónicas y servicios
Emès per: ips Certification Authority
Tipus certificat: ipsCA Level 1 CA


Tauler d'edictes electrònic: e-TAULER
URL: https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=810750006
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Segell electrònic (CDANM-1)


Servei de notificacions electròniques: e-NOTUM
URL: https://usuari.enotum.cat/webCiutada/login?codiOrganisme=810750006&codiDepartament=810750006
Emès per a: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Emès per: Agència Catalana de Certificació (NIF Q-0801176-I)
Tipus certificat: Certificat de Segell electrònic (CDANM-1)

Eines de validació de certificats

Per a obtenir més informació sobre els certificats referits accediu a les pàgines web de les entitats corresponents.


Eines de validació de certificats

  • L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://validador.catcert.cat/psiswebclient/
  • El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es
  • L'autenticitat, la integritat i la confidencialitat de les comunicacions entre una persona i la seu electrònica de l'Ajuntament de Lliçà d'Amunt resten garantides mitjançant la utilització del protocol de capa de connexió segura (SSL).

Dades de contacte

Oficina d'atenció al ciutadà
c. d'Anselm Clavé, 73
Telf: 93841 52 25
08186 - Lliçà d'Amunt

| © 2024 AJUNTAMENT DE LLIÇA D'AMUNT Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per eAtiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas